Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
9o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα γίνουν δεκτές μόνον σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (δισκέτα ή cd rom, e-mail ή μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου) παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Υποβολή εργασιών με δισκέτα ή cd rom πρέπει να συνοδεύεται από εκτύπωση.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Arial, Courier ή Times.
3. Το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τίτλο
 • Πλήρες ονοματεπώνυμο συγγραφέων με υπογραμμισμένο το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την παρουσίαση και τη σχετική αλληλογραφία
 • Ονόματα των ιδρυμάτων από όπου προέρχονται οι εργασίες (Τμήματα Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορείς κ.ά.) θα πρέπει να παρατίθενται με αρίθμηση που θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ίδιο εκθέτη στο όνομα του/των συγγραφέων
 • Περίληψη της εργασίας (200 έως 400 λέξεις)
 • H περίληψη πρέπει να ακολουθεί δομή όπως:
  I. Σκοπός
  II. Ασθενείς και μέθοδοι ή Υλικό και μέθοδοι
  III. Αποτελέσματα
  IV. Συμπεράσματα
 • Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται εφ΄ όσον ακολουθείται μέσα σε παρένθεση η πλήρης περιγραφή τους π.χ. άνδρες (ΑΝΔ)
 • Λατινικές ονομασίες και ονόματα βακτηρίων θα πρέπει να είναι italics.

4. Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση, ο δηλούμενος υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία, θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.
5. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.
6. Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (16/01/2009), δεν θα γίνονται δεκτές.
7. Θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα της δισκέτας ή του cd rom το ονοματεπώνυμο του εισηγητή, ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας.
8. Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.
9. Οι εργασίες που θα εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιασθούν με τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης ή δημοσίευσης στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για τον τρόπο της παρουσίασης, ανάλογα με τη μορφή των εργασιών και τις ανάγκες του προγράμματος.
10. Τα posters των αναρτημένων ανακοινώσεων θα εκτυπωθούν από την γραμματεία του συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τη δομή των poster σε ηλεκτρονική μορφή (PowerPoint, Pdf ή Word) μαζί με οδηγίες τελικής εμφάνισης το αργότερο έως 26/01/2009.

Οι συγγραφείς των περιλήψεων εργασιών θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 20/01/2009.
* Ονοματεπώνυμο Προσώπου Επικοινωνίας:
* Κινητό Τηλέφωνο:
E mail:
Περίληψη:
* τα πεδία με τον κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

(C) COPYRIGHT.
Focus On Health 2008-2009
ALL RIGHTS RESERVED
POWERED BY INFINITY